Algemene voorwaarden (download pdf)

 

 1. Partijen

Partijen op wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn: Bureau Parafrase gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 65928806 (hierna ‘Bureau Parafrase’).

 1. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bureau Parafrase, op alle overeenkomsten die Bureau Parafrase sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

2.2 Bureau Parafrase wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 1. Kwaliteit

Bureau Parafrase verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop, met innachtname van doelstellingen en aard van Bureau Parafrase.

 1. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Opdrachten en wijzigingen

Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

5.1 De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

5.2 Bureau Parafrase is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bureau Parafrase te worden meegedeeld.

5.3 De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Bureau Parafrase.

5.4 Als de opdrachtgever aan Bureau Parafrase gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Bureau Parafrase uitgaan van de juistheid hiervan en zal haar aanbieding hierop baseren.

5.5 Elke offerte en introducerend gesprek is vrijblijvend. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan een maand of anders aangegeven.

5.6 De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Wanneer er kosten in rekening gebracht worden zal de opdrachtgever hierover op de hoogte worden gesteld. In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van Bureau Parafrase en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

 1. Levertijd

6.1 In overeenstemming tussen Bureau Parafrase en de opdrachtgever wordt er een levertijd afgesproken, waarbij Bureau Parafrase er altijd vanuit is gegaan dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze haar bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

6.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan. Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken, kan Bureau Parafrase de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.

6.3 Indien Bureau Parafrase gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

6.4 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Bureau Parafrase, ook indien door geschil de levertijd overschreden wordt.

 1. Oplevering

De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: De opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, en/of indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen nadat Bureau Parafrase hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is, daartegen bezwaar heeft gemaakt. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien de opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine kennelijke fouten onder voorbehoud gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van de het werk niet in de weg staan.

 1. Prijs

8.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld of overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren. Afwijkende kostenfactoren zullen navenant aangepast worden in factuur.

8.2 In overeenstemming tussen beide partijen, Bureau Parafrase en de opdrachtgever, zal voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht een bedrag worden vastgesteld. Echter bij ingrijpende veranderingen, is een aanpassing van de prijs mogelijk. Wanneer dit voorkomt zal dit worden aangegeven en wordt de prijs in overleg gewijzigd.

 1. Adviezen

9.1 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Bureau Parafrase welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

9.2 Door Bureau Parafrase verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie. Bureau Parafrase baseert zich op de juistheid van deze informatie.

 1. Intellectuele eigendommen

10.1 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Bureau Parafrase noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld dan voor het doel waarvoor ze door Bureau Parafrase verstrekt zijn.

10.2 Bij auteursrechterlijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Bureau Parafrase worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

10.3 Bij ingrijpende wijziging van het geleverde concept die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Bureau Parafrase op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. Wanneer de opdrachtgever een ingrijpende wijziging aan het concept verlangt, dient dit in overleg te gaan met Bureau Parafrase, die al dan niet goedkeuring zal geven voor de gewenste wijziging.

10.4 Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Bureau Parafrase een vergoeding toe van tenminste vijf maal het overeengekomen salaris.

10.5 Indien geen salaris is overeengekomen, geldt als overeengekomen salaris het gebruikelijke tarief van de auteur.

10.6 Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook aantasting van de bijdrage.

10.7 De opdrachtgever vrijwaart Bureau Parafrase voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden

10.8 De opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem behorende software.

10.9 De gebruiker behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten en beeld- en geluidsconcepten gaat.

10.10 Ontwerpen van de gebruiker mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden toegepast op andere uitingen, dan die welke in de overeenkomst zijn omschreven

 1. Betalingsvoorwaarden

11.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel) factuurdatum.

11.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van Bureau Parafrase een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien de opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Bureau Parafrase heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever te verhalen.

11.3 Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op Bureau Parafrase te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: – Een betalingstermijn is overschreden; – De opdrachtgever failliet is, of in surseance is; – De opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; – De opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

11.4 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 30, alles exclusief omzetbelasting.

11.5 Indien Bureau Parafrase en de opdrachtgever in een gerechtelijke procedure verwikkeld raken, zullen de gemaakte kosten van de opdrachtgever voor eigen rekening zijn. Wanneer Bureau Parafrase in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

12.1 Bureau Parafrase heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

12.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn onder andere omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

12.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 1. Ontbinding

13.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Bureau Parafrase gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Bureau Parafrase gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bureau Parafrase is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

13.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Bureau Parafrase toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

13.3 Bureau Parafrase is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever.

13.4 Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Bureau Parafrase verhindert, heeft Bureau Parafrase recht de overeenkomst te ontbinden.

13.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Bureau Parafrase opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Bureau Parafrase bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Bureau Parafrase bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt. 13.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Bureau Parafrase zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 Bureau Parafrase is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Bureau Parafrase toe te rekenen tekortkoming, voor zover vastgesteld binnen de geldende oplever- en revisietermijnen.

14.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan, evenals schade ten gevolg van keuzes van opdrachtgever in initiatie- productie- en afwikkelingsproces.

14.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Bureau Parafrase nimmer aansprakelijk.

14.4 De door Bureau Parafrase te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door de opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade.

14.5 Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt Bureau Parafrase geen enkele aansprakelijkheid.